Polunmutka Oy - tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Polunmutka Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Polunmutka Oy

Y-tunnus: 3147469-8

Kaitakuja 8, 82200 Hammaslahti

Puhelin: 050 545 2839

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: toimitusjohtaja Pirjo Pulkkinen, pirjo@polunmutka.fi

Tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti yhtiön asiakassuhteiden sekä liiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn suostumus tai osapuolten välillä tehty sopimus tai muu oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät tiedot

Yhtiö kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja:

 • Nimi 
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lähiomaisen / omaishoitajan yhteystiedot erillisellä suostumuksella

Lähteet, joista tietoja kerätään

Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään yhtiön tarjoamien palveluiden yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä tarvittaessa myös viranomaisten rekistereistä lainsäädännön mukaisesti.

Suojaustoimenpiteet

Yhtiö noudattaa erityistä huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä sekä ylläpitää asianmukaista tietoturvan tasoa (mm. palomuurit / virussuojaukset ja fyysisen aineiston säilyttäminen lukoin suojatuissa tiloissa).

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoihin pääsy on rajoitettu ainoastaan yhtiön vastuuhenkilöille, joille tietojen käyttö on välttämätöntä tässä selosteessa mainitun tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsittelevät tahot ovat sitoutuneet vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuteen.

Tietojen luovuttaminen ja säilyttäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain muille virallisille ja hyväksytyille palveluntuottajille ja ainoastaan niissä tapauksissa, jolloin tietojen luovutus on välttämätöntä asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden toteutukseen (esim. rekisterinpitäjän alihankkijan tai yhteistyökumppanin käyttö). Tietojen luovutuksensaajat ovat oikeutettuja käyttämään henkilötietoja vain välttämättömään käyttötarkoitukseen ja kyseiset tahot sitoutuvat toimimaan tietosuojalain mukaisesti.

Yhtiö ei luovuta tietoja EU / ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, mikäli lainsäädäntö tai pakottava viranomaismääräys näin vaatii.

Yhtiö säilyttää henkilötietoja osapuolten asiakassuhteen toteuttamiseksi ja tiedot poistetaan, kun niiden käyttötarkoitus päättyy. Tietoja säilytetään pidempään ainoastaan, mikäli lainsäädäntö tai viranomaisen määräys sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet

Yhtiö takaa, että rekisteröity voi käyttää kaikkia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan henkilötietojen käsittelyyn liittyen, kuten:

 • Annetun henkilötiedon käytön suostumuksen peruuttaminen
 • Henkilötietojen poistamisen vaatiminen
 • Kerättyjen tietojen tarkastaminen
 • Virheellisesti kirjattujen tietojen oikaiseminen
 • Käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen
 • Saada kerätyt tiedot niiden siirtämistä varten
 • Olla joutumatta profiloimisen tai automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Tehdä valitus tietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti asiakasrekisterissä nimettyyn yksityishenkilöön, mikäli hän haluaa käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan. Rekisterinpitäjä suorittaa pyydetyt toimenpiteet lainsäädännön mukaisesti. Polunmutka Oy suorittaa pyyntöjen mukaiset toimenpiteet lainsäädäntöä ja sen mukaisia määräaikoja noudattaen.

Muutokset

Tämä seloste on päivitetty 26.10.2020. Polunmutka Oy pitää tietosuojaselosteen ajan tasalla ja ilmoittaa siihen kohdistuvista päivityksistä internetsivuillaan.